Short- and Medium-Term Impacts of Lockdowns on Non-COVID-19 Mortality in China

Peer Reviewed
28 November 2021

Jinlei Qi, Dandan Zhang, Xiang Zhang, Tanakao Takana, Yuhang Pan, Peng Yin, Jiangmei Liu, Shuocen Liu, George F. Gao, Guojun He, Maigeng Zhou

EfD Authors

Files and links

Country
Publication reference
Qi, J., Zhang, D., Zhang, X., Takana, T., Pan, Y., Yin, P., Liu, J., Liu, S., Gao, G. F., He, G., & Zhou, M. (2021). Short- and medium-term impacts of strict anti-contagion policies on non-COVID-19 mortality in China. Nature Human Behaviour, 6(1), 55–63. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01189-3
Publication | 21 March 2022